ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Юрій Журавель

Анотація


Досліджено тенденції формування інвестиційних ресурсів для модер­нізації економіки України, які спрямовуються з бюджету, утворюються в кор­поративному секторі, банківській системі, недержавних пенсійних фондах, домогосподарствах, на фондовому ринку і надаються іноземними інвестора­ми. Виявлено тенденції, що свідчать про звуження джерел інвестицій, які можна залучити в корпоративному секторі та на фондовому ринку. У частині приватних (колективних) інвестицій виявлено потенційні можливості їх суттє­вого збільшення та подальшого цільового спрямування через інститути спі­льного інвестування в модернізаційні проекти. Запропоновано на державно­му рівні розробити дієві механізми стимулювання процесів інвестування в корпоративному секторі, а також сформувати розгалужену інституційну ме­режу з відбору інноваційних проектів як державно важливих об’єктів для розміщення інвестицій.

 


Ключові слова


Держава; модернізація суспільства; модернізація економіки; інституційні зміни; консолідація фінансових ресурсів; інвестиції; інновації.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Анпілогова Ж. Д. Промисловий комплекс України: стан та перспективи модернізації [Текст] / Ж. Д. Анпілогова // Економіка та держава. - 2012. -№ 7. - С. 96-98.

Аганбегян А. Г. Финансы для модернизации / А. Г. Аганбегян // Деньги и кредит. - 2010. - № 3. - С. 3-11.

Бандур С. І. Модернізація економіки як чинник трансформації структури зайнятості населення // Ринок праці та зайнятість населення. - 2011. -№ 2. - С. 3-6.

Бужимська К. О. Теорія модернізації: виникнення, розвиток, сучасний стан / К. О. Бужимська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. - Житомир, 2008. - № 2 (44). - С. 216-227. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. ztuir.ztu.edu.ua/3071/1/216.pdf.

Вініченко І. І. Роль та значення інститутів у формуванні конкурентних відносин [Текст] / І. І. Вініченко // Економіка та держава. - 2012. - № 5. -С. 8-10.

Вожжов А. Про архітектуру фінансового стимулювання економічного зростання [Текст] / А. Вожжов, О. Гринько // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 5. - С. 22-29.

Геєць В. М. Модерназація в системі «суспільство-держава-економіка» / В. М. Геєць // Європейська економіка. - 2014. - № 2. - С. 111-124.

Гриценко А. А. Методологічні основи модернізації України [Текст] /

А. А. Гриценко // Економіка України. - 2011. - № 2. - С. 4-12.

Джумов А. М. Консолидация финансовых ресурсов по обеспечению национальных интересов России : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра экон. наук : спец. 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит / А. М. Джумов ; Российский университет дружбы народов. - Москва, 2009. - 34 с.

Дмитренко Г. А. Дійсна модернізація України на основі нового управлінського курсу: міф чи реальність / Г. А. Дмитренко, В. Г. Федоренко // Економіка та держава. - 2012. - № 2. - С. 14-18.

Кінзерський Ю. В. До засад стратегії та політики розвитку промисловості [Текст] / Ю. В. Кінзерський // Економіка України. - 2013. - № 5. - С. 3855.

Коврыжко В. В. Экономическая модернизация трансформирующихся экономик [Текст] / В. В. Коврыжко // Journal of Economic Regulation («Вопросы регулирования экономики»). - 2010. - Том 1. - № 1. - С. 39-46.

Мамалуй О. О. Про зміст механізму модернізації української економіки [Текст] / О. О. Мамалуй // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. - Серія : Економічна теорія та право. - 2010. -№ 3. - С. 27-34.

Мочалина О. С. Развитие инновационно-инвестиционного процесса как фактор реализации инновационного потенциала / О. С. Мочалина. // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. - 2014. - № 7. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

Онищенко В. Модернізація як імператив розвитку України [Текст] /В. Онищенко // Економіка України. - 2011. - № 7. - С. 4-13.

Петрович Й. М. Основні чинники прискорення модернізації промислових підприємств / Й. М. Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка», 2012. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua.

Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України / Аналітична доповідь [Текст] / Національний інститут стратегічних досліджень / А. П. Павлюк, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська, О. О. Молдован [та ін.] - К. : НІСД, 2013. - 48 с.

Черніченко Г. О. Теорії модернізації в контексті постіндустріального розвитку / Г. О. Черніченко, А. В. Єфіменко // Зб. наук. праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ». [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://economy.kpi.ua.

Чухно А. А. Модернізація економіки та економічна теорія [Текст] / А. А. Чухно // Економіка України. - 2012. - № 9. - С. 4-12.

Щодо формування макропруденційного підходу до управління фінансовою системою / Аналітична записка. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://niss.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.