ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ З ЄС: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

Галина АРТАМОНОВА

Анотація


Розглянуто сучасний стан зовнішньої торгівлі України з ЄС в умовах дії зони вільної торгівлі. Проаналізовано структуру експорту та імпорту товарів, з чого зроблено висновок про існування значних викликів при збереженні існуючих тенденцій. Особливу увагу приділено використанню можливостей Угоди про вільну торгівлю з ЄС для реалізації експортного потенціалу продукції АПК на ринках цих країн. Запропоновано створення умов для диверсифікації товарного експорту, спрощення доступу на європейські ринки для експортерів готової продукції АПК і вжиття заходів з метою обмеження надходжень товарів некритичного імпорту, зокрема продукції фармацевтичної галузі.

Класифікація за JEL: F10, F13, F68.


Ключові слова


Зовнішня торгівля; угода про вільну торгівлю; експорт; АПК; країни ЄС.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bazhenova О. The impact of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area on the Ukrainian industrial sector [Electronic resource] /O. Bazhenova, A. Bochi, V. Povoroznyk // Democracy House. – 2019. – Mode of access : http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/15250.pdf.

Балежентіс А. Асиметрії торговельної інтеграції України та ЄС [Електронний ресурс] / А. Балежентіс, О. Яценко // Міжнародна економічна політика. – 2018. – No 1 (28). – Режим доступу : http://iepjournal.com/journals/28/2018_2_Basenentius_Yatsenko.pdf.

Гайдуцький П. Україна – ЄС: проблеми інтеграції / П. Гайдуцький // Дзеркало тижня. – 2013. – № 20.

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/gs_rik_u.html.

ЄС – Україна: поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі [Електронний ресурс] / Представництво Європ. Союзу в Україні. – Режим доступу : http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_ library/dcfta_guidebook_web.pdf.

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2018 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://euua.org/sites/default/files/inline/files/association-agreement-implementationreport-2018.pdf.

Зона вільної торгівлі з ЄС: підсумки 2018 року [Електронний ресурс] / УКАБ. – Режим доступу : http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/zona_vilnoi_torgivli_z_es_pidsumki_2018_roku.

Зона вільної торгівлі [Електронний ресурс] // Евроінтеграційний портал. – Режим доступу : https://eu-ua.org/zona-vilnoi-torhivli.

Касич А. О. Стан та перспективи торговельних відносин України з країнами Європейського Союзу / А. О. Касич, О. А. Цокало // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 13, ч. 3. – С. 23–28. – (Економічні науки).

Мельник Т. М. Тарифне регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / Т. М. Мельник, О. С. Головачова // Економічний простір. – 2013. – № 80. – С. 5–21. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_80_3.

Непрядкіна Н. В. Особливості й перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України і ЄС сільськогосподарською продукцією [Електронний ресурс] / Н. В. Непрядкіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2018. – Вип. 7. – С. 60–65. – (Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2018_7_11.

Новий курс: реформи в Україні 2010–2025 рр. : нац. доп. / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

Співробітництво між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс] /. М-во екон. розвитку і торгівлі. – Режим доступу : http://me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=10ca8da3-169d-419b-a6f2-d42635f92b8b&tag=SpivrobitnitstvoMizhUkrainoiuTaYevropeiskimSoiuzom.

Тарифні квоти в рамках ПВЗВТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=f5cea3c3-d7e0-4e49-994d-f87089e3d3fc&title=TarifniKvotiVRamkakhPvzvt.

Товарна структура зовнішньої торгівлі з країнами ЄС [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt_ES/tsztt_ES_u/tsztt_ES_3_19_u.htm.

Товарна структура зовнішньої торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt0419_u.htm.

Що змінилося в українській економіці від Угоди про асоціацію? [Електронний ресурс] // Європейська правда. – 2017. – Режим доступу : https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/05/18/7049377/.

Ярош-Дмитренко Л. О. Зовнішньоторговельні відносини України з країнами Євросоюзу у контексті інтеграції до європейського економічного простору / Л. О. Ярош-Дмитренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – Вип. 25(1). – С. 48–52. – (Серія : Економіка і менеджмент). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_25(1)__12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.