РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ СУБ'ЄКТІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЇЇ СУТНІСНО-КРИТЕРІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Наталія МІЦЕНКО, Ігор МІЩУК

Анотація


Зазначено, що основною метою статті є розвиток теоретичних підходів, систематизація результатів аналізу та визначення заходів щодо формування систем логістики суб’єктів торговельного підприємництва (підприємств торгівлі), які належать до сектору малого підприємництва.

Ідентифіковано особливості становлення і виокремлено проблемні аспекти сучасного етапу розвитку підприємництва в Україні. Встановлено існування логістичної складової в загальному комплексі провадження торговельної діяльності суб’єктами підприємництва.

Визначено сутність та співвідношення понять «система логістики» і «логістична система» підприємства. Наголошено на цільовому характері організації системи логістики як складної, економічної й техніко-технологічної системи, яка охоплює логістичну систему підприємства, персонал служби управління логістичною діяльністю підприємства, а також правові, організаційно-управлінські та методичні засади взаємодії всіх зазначених елементів системи й управління нею, сформовані на базі науково-теоретичного підґрунтя (теорії) управління логістикою.

Досліджено особливості функціонування суб’єктів малого торговельного підприємництва в Україні та усереднені параметри товарних потоків у цьому секторі економіки, визначено чинники формування специфіки організації логістичних потоків у сегменті роздрібної торгівлі, що впливають на вимоги до створення і функціонування систем логістики торговельних підприємств та вибір підходів до їх побудови.

Звернуто увагу на необхідність врахування як основного чинника формування системи логістики торговельного комплексу операційно-функціональних процесів логістичної діяльності, які здійснюються торговельним підприємством з метою доведення товарних потоків до кінцевих покупців товарів. Акцентовано на необхідності під час визначення структури системи логістики підприємства торгівлі орієнтації на врахування наявних у торговця ресурсів з метою створення можливостей організаційної, економічної й техніко-технологічної взаємодії з іншими учасниками ланцюгів постачання, в яких задіяне це підприємство торгівлі, та одночасного забезпечення відповідності реалізовуваних товарів вимогам кінцевих покупців.

Обґрунтовано ключові напрями вдосконалення логістичної діяльності підприємств торгівлі – суб’єктів малого (і мікро-) підприємництва, які пов’язані з техніко-технологічними й інфраструктурними удосконаленнями в межах логістичної системи підприємства, впровадженням сучасних технологій управління в підсистемі логістичного менеджменту та адміністрування логістики, а також використанням можливостей аутсорсингу логістичних функцій і операцій та застосуванням сучасних засобів зв’язку для радикальної зміни торговельних технологій, що відображатиметься на вимогах до організації комплексу логістичної діяльності роздрібних торговців і, відповідно, до створюваних ними систем логістики.

Класифікація за JEL: М20, L8.


Ключові слова


Суб’єкт підприємницької діяльності; торговельне підприємництво; підприємство торгівлі; роздрібна торгівля; логістична діяльність; система логістики; структура системи логістики; логістична інфраструктура; логістичний центр

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Крикавський Є. В., Похильченко О. А., Фертш М. (2016). Логістика і управління ланцюгом поставок. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 514 с.

Окландер М. А. (2004). Логістична система підприємства. Одеса : Астропринт, 312 с.

Сергеев В. И. Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов. URL : http: //bіblіo. royalwebhostіng.net/chto-takoe-logіstіcheskaya-37970.html.

Сток Дж. Р., Ламберт Д. М. (2005). Стратегическое управление логистикой. М. : ИНФРА-М, 797 с.

Черевко Г. В., Струк Н. С. (2012). Вдосконалення управління матеріально-інформаційними потоками підприємств АПК на засадах логістики. Львів : Ліга-Прес, 352 с.

Чудаков А. Д. (2001). Логистика. М. : Изд-во РДЛ, 480 с.

Supply Chaіn and Logіstіcs Terms and Glossary. URL : www.logіstіcsservіcelocator.com /resources/glossary03.pdf.

Міценко Н. Г. (2014). Інтегровані системи підприємств і організацій споживчої кооперації: теоретичні засади та перспективи розвитку. Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 414 с.

Міщук І. П. (2015). Формування систем логістики підприємств торгівлі: теорія і практика. Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 452 с.

Шимановська-Діанич Л. І. (2012). Управління розвитком персоналу організації: теорія і практика. Полтава : ПУЕТ, 402 с.

Минько Э. В., Минько А. Э. (2010). Организация коммерческой деятельности промышленного предприятия. М. : Финансы и статистика, 608 с.

Колодин В. C. (2011). Логистические системы в производственно-коммерческой деятельности. Известия ИГЭА, № 6 (80), С. 99–104.

Болдирєва Л. М. (2014). Формування логістичних систем як напрям удосконалення розвитку економіки. Науковий вісник Херсонського національного університету, 7, Ч. 1, С. 172–175.

Евтодиева Т. Е. (2011). Характерные особенности организационных форм логистики в условиях неоэкономики. Самара : Изд-во СГЭУ, 168 с.

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за 2017 рік. URL : www.ukrstat.gov.ua.

Україна, Державна служба статистики. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.

Транспортно-логістичний кластер URL : https://www.google.com.ua/searchq=Західноукраїнський+транспортно+логістичний+кластер&tbm=іsch&source.

Электронные чеки из гаджетов вместо кассовых аппаратов. URL : https://ru.slovoіdіlo.ua/2018/06/19/іnfografіka/bіznes/elektronnye-chekі-gadzhetov-kassovyx-apparatov.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.