ОЦІНКА МАСШТАБІВ ТА ЕФЕКТІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ілля ХАДЖИНОВ, Марія ШКУРАТ

Анотація


У сучасному контексті прискорення темпів змін у глобальному бізнес середовищі, стандартні методи планування, методи управління та розподілу активів застаріли.  В статті проаналізовано трансформаційний вплив глобалізації на соціальну та культурну сфери життя людини. Відзначається, що на сучасному етапі розвитку світової економіки людство переходить в епоху нової економічної парадигми – економіки знань, яка трансформує не тільки бізнес-ландшафт загалом, але й змінює класичне сприйняття національної культури і суспільства.

Соціальні та культурні фактори важливі для ефективного позиціонування національних економік на глобальній арені, що забезпечує їх постійну оцінку та вдосконалення та їх ефективне використання.

Класифікація за JEL: F63, F69.


Ключові слова


Соціокультурна глобалізація; індекс соціального розвитку; індекс людського розвитку; проникнення Інтернету

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Данильян О. Г. Протиріччя процесу розвитку культури в транзитивному суспільстві та міжцивілізаційні конфлікти. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. Харків : Право, 2009, № 1, С. 6–7.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М. : Прогресс, 1991, 432 с.

Ерасов Б. С. Социальная культурология. М : Аспект-Пресс, 1997, 341 с.

Герасіна Л. М., Погрібна В. Л., Поліщук І. О. та ін. Політологічний енциклопедичний словник. Харків : Право, 2015, 816 с.

Human Development Report 2016: Human Development for Everyone [Electronic resource]. – Mode of access : http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? Полис, 1994, № 1, С. 33–48.

Internet World Stats (2018) [Electronic resource]. – Mode of access: www.internetworldstats.com.

Онищенко О. С., Горовий В. М., Попик В. І. та ін. Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства. К. : НАН України : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013, 220 с.

Social Progress Index 2017. Executive summary [Electronic resource]. – Mode of access : www.socialprogressindexs.com.

UNESCO Institute for Statistics (2017) [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.unesco.org/new/ru/unesco/resources/publications/unesdoc-database/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.